Sierpień 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

Jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim (Dz 26, 22)

6 sierpnia – 8. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

13 sierpnia – 9. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

20 sierpnia – 10. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

27 sierpnia – 11. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30,
w trakcie nabożeństwa pożegnanie
naszego wikariusza diecezjalnego
ks. Pawła Melera,
po nabożeństwie grill
w ogrodzie parafialnym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Rewitalizacja kaplicy cmentarnej - zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie


Pabianice, dn. 25.07.2017 r.

Parafia Ewangelicko-Augsburska

św. Piotra i Pawła w Pabianicach

ul. Zamkowa 8

95-200 Pabianice

tel.: 42 215 59 55

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu

Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,

Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.) ogłaszam otwarty konkurs na nabór Partnera.

Ogłoszenie podlega publikacji w ogólnodostępnych kanałach informacyjnych Parafii, w tym na stronie www.pabianice.luteranie.pl

Celem Partnerstwa jest przygotowanie oraz realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Poddziałania VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projekty oraz w realizacji projektu, którego celem jest rewitalizacja Kaplicy Kindlerów w Pabianicach.

Przedmiotem projektu jest przywrócenie znaczenia Kaplicy jako wyjątkowego zabytku wpisanego do rejestru oraz dodanie nowej funkcji placówki kulturalnej o znaczącym oddziaływaniu na miasto ze szczególnym uwzględnieniem strefy rewitalizacyjnej wskazanej w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic.

W naborze mogą brać udział podmioty, które łącznie spełnią następujące warunki:

 1. są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu, o którym mowa niniejszym zaproszeniu;

 2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012 r. poz. 769); art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.);

 3. nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;

 4. nie są powiązane z Muzeum Miasta Pabianic w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późń. zm.);

 5. posiadają doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze w szczególności poszukujemy Partnera, którego cechuje:

 1. Doświadczenie przyszłego partnera w zarzadzaniu projektami współfinansowanymi ze środków UE w tym projektami z zakresu wspierania kultury i sztuki

 2. Posiadanie doświadczenie w opracowaniu projektów skierowanych do mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem sfery kultury i dziedzictwa narodowego

 3. Posiadanie odpowiednich zasobów rzeczowych, finansowych oraz ludzkich niezbędnych do realizacji zadań Partnera Projektu ze szczególnym uwzględnieniem nowych aktywności na terenie obszaru rewitalizacji wskazanego w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic, w tym umożliwienie uruchomienia wspólnego projektu szlaku turystycznego w województwie.

Celem partnerstwa jest poprawa efektywności i skuteczności funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Wszyscy uczestnicy tego procesu wzajemnie uzupełniają się, a dzięki współpracy powstaje efekt synergii i wartość dodana, niemożliwa do osiągniecia w przypadku działań podejmowanych indywidualnie. Partnerstwo stanowi integralny element procesu budowy kultury dialogu społecznego i partycypacji społecznej oraz podlega stałej ewolucji i adaptacji do potrzeb wszystkich jego uczestników. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej RPO W£ pod adresem:

http://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1866-poddzialanie-vi-1-2-dziedzictwo-kultorowe-i-infrastruktura-kultury

Podmioty prawne zainteresowane powyższym proszone są o zgłaszanie swoich ofert w zamkniętej kopercie z adnotacją: Podniesienie standardów obiektu zabytkowego i poprawa dostępu do usług wraz z modernizacją i renowacją budynku Kaplicy Kindlerów przy cmentarzu ewangelickim w Pabianicach ze szczególnym uwzględnieniem strefy rewitalizacyjnej wskazanej w diagnozie Programu Rewitalizacji Pabianic w wersji papierowej do dnia 21.07.2017r. na adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Piotra i Pawła w Pabianicach, ul Zamkowa 8, 95-200 Pabianice

Kryteria wyboru oferty w konkursie przewidują, że:

 1. Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 2. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.

 3. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty),

 2. doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty).

Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną przez Biskupa Jana Cieślara.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 3 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz. 1146). Parafia Ewangelicko Augsburska św. Piotra i Pawła w Pabianicach planuje wybrać w naborze jednego Partnera projektu.

Parafia czynna:

poniedziałek-środa w godzinach od 7.30 do 15.30

czwartek w godzinach od 7.30 do 17.00

piątek w godzinach od 7.30 do 14.00

Osoby do kontaktu: bp Jan Cieślar

 

Lipcowa herbatka parafialna


W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po nabożeństwie spowiednio-komunijnym odbywa się w naszej parafii herbatka parafialna. Spotkanie w domu parafialnym przeszło już do naszej parafialnej tradycji.

Także po nabożeństwie w pierwszą niedzielę lipca wierni po nabożeństwie zebrali się w sali parafialnej. Na spotkaniu obecny był także gość z Syrii, który od wielu lat mieszka już w Polsce. Podzielił się swoimi wspomnieniami z Syrii sprzed lat. Opisywał jak pięknie wyglądało niegdyś jego rodzinne miasto Aleppo, które obecnie legło w gruzach. Podkreślił fakt, że Syria była jeszcze kilkanaście lat temu miejscem, gdzie w pokoju mieszkali obok siebie wyznawcy różnych religii i obrządków.

 

500 lat Reformacji - tezy Marcina Lutra część 11


Z okazji zbliżającej się pięćsetnej rocznicy ogłoszenia przez ks. dra Marcina Lutra 95 tez (31.10.1517) na naszej stronie będziemy sukcesywnie publikować jego tezy, które stały się impulsem odnowy Kościoła.

75. Niedorzecznością jest twierdzenie, że przez odpust papieski rozgrzeszony jest nawet taki człowiek, który by - co przecież nie można sobie wyobrazić - zbezcześcił Matkę Bożą.

76. Wprost przeciwnie twierdzimy, że odpust papieski nawet najmniejszego grzechu odpuścić nie może - o ile będziemy pod odpustem rozumieli zmazanie winy tego grzechu.

77. Twierdzenie, że i Piotr św., gdyby był teraz papieżem, nie mógłby światu ogłosić większych łask2, jest bluźnierstwem przeciw Piotrowi św. i papieżowi.

78. My zaś twierdzimy, że i ten i każdy inny papież rozporządza większymi łaskami, aniżeli odpust, a mianowicie Ewangelią, darami miłosierdzia, darem uzdrawiania itp. (1 l. do Kor. 12).

79. Obrazą Boską jest głosić, że wystawiany w kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża równie jest mocny i skuteczny jak krzyż Chrystusa Pana.

80. Biskupi, kaznodzieje i teolodzy, którzy dozwalają, aby nauki podobne były wygłaszane ludowi, odpowiadać będą za to przed obliczem Boga.

 

Lipiec 2017 w naszej parafii


Hasło miesiąca:

I o to modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie i wszelkie doznanie (Flp 1, 19)

2 lipca – 3. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele
godz. 10:30,
po nabożeństwie spotkanie
herbatka parafialna”
w domu parafialnym

9 lipca – 4. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

16 lipca – 5. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwa w Pabianicach nie będzie,
zapraszamy wszystkich na nabożeństwo na rozpoczęcie
Tygodnia Ewangelizacyjnego w Zelowie,
nabożeństwo spowiednio-komunijne
w kościele ewangelicko-reformowanym
przy ulicy Sienkiewicza 14a w Zelowie
rozpocznie się o godz. 11:00

23 lipca – 6. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

30 lipca – 7. niedziela po Trójcy Świętej

nabożeństwo w kościele godz. 10:30

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 


Strona 10 z 47